top of page

登山寶訓

 

 

【天國的生活價值
--------------------------------------------
台南活水教會 Jess Shao 邵聖光牧師
--------------------------------------------

訪談中,我們可以了解關於登山寶訓:

1、登山寶訓是認識神國度的第一步,基督徒生命的根基。

2、帶著一個柔軟的心去來讀登山寶訓是使我們更像耶穌的直接方法。

3、當我們受到登山寶訓價值觀的衝擊時,邀請聖靈來幫助我們對付自己生命。

讓我們每天對聖靈說YES,願祢更多在我裡面。

 

想看更多登山寶訓的信息:請按我

 

bottom of page